جاروب شهری (City Sweeper)

از دیرباز تا به امروز جاروب شهری و روستایی و جاده ها مخصوصا در شرایط آب و هوایی ناپایدار یکی از دغدغه های اصلی بشر بوده و هست. در گذشته این مهم ناچارا توسط نیروی انسانی صورت می پذیرفت. با این حال با پیشرفت علم و تکنولوژی کم کم ماشین به کمک انسان آمد تا جایی که امروزه در جوامع مدرن این عملیات به صورت کاملا مکانیزه انجام می شود.

جاروب شهری یکی از دستگاه هایی است که به همین منظور ساخته شده و جهت سهولت، تسریع و در واقع مکانیزه کردن عملیات نظافت معابر مختلف شهری، جاده ای و کارگاهی استفاده میگردد. 

این دستگاه در واقع یک ماشین خود متحرک نبوده و بایستی نیروی محرکه خود را از ماشین دیگری دریافت نماید.