باکت سرند (Rotary Screening Bucket)

مشخصات فنی باکت سرند دقایق

مدل قطر سبد عمق سبد فشار کاری ظرفیت وزن کل دستگاه دبی عرض تیغه
SR900 ۷۰۰ میلیمتر ۴۳۰ میلیمتر ۱۳۰ بار ۴۰۰ لیتر ۴۹۰ کیلوگرم ۲۵ لیتر بر دقیقه ۹۰۰ میلیمتر
SR1000 ۹۰۰ میلیمتر ۵۹۰ میلیمتر ۱۶۰ بار ۷۵۰ لیتر ۸۰۰ کیلوگرم ۶۰ لیتر بر دقیقه ۱۰۰۰ میلیمتر
SR1200 ۱۱۰۰ میلیمتر ۷۲۰ میلیمتر ۱۶۰ بار ۱۰۰۰ لیتر ۱۱۴۰ کیلوگرم ۶۰ لیتر بر دقیقه ۱۰۰۰ میلیمتر
SR1500 ۱۲۰۰ میلیمتر ۷۸۰ میلیمتر ۱۶۰ بار ۱۵۰۰ لیتر ۱۴۸۵ کیلوگرم ۶۰ لیتر بر دقیقه ۱۵۰۰ میلیمتر